Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny


 

URZĄD NA MIARĘ POTRZEB I OCZEKIWAŃ


Projekt „Urząd na miarę potrzeb i oczekiwań”, nr umowy UDA-POKL.05.02.01-00-098/10-00 realizowany przez Miasto Ostrów Mazowiecka jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Modernizacja Zarządzania w Administracji Samorządowej.
Termin zakończenia projektu do 30.04.2012r
 
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej przez bieżący monitoring i ewaluację strategii, usprawnienie komunikacji społecznej, poszerzenie współpracy z NGO, wzrost jakości obsługi klienta i zwiększenie dostępności UM dla przedsiębiorców.  
Cel zostanie osiągnięty poprzez
 
1. Wdrożenie systemu do bieżącej ewaluacji strategii (w tym aplikacji elektronicznej), audyt strategii i jej aktualizacja oraz przeszkolenie kadry kierowniczej z zakresu zarządzania strategicznego
2. Wzmocnienie wiedzy i umiejętności dotyczące komunikacji społecznej poprzez warsztaty i szkolenia
3. Zwiększenie dostępności UM dla przedsiębiorców przez wydanie informatora i organizację konferencji dotyczącej nowych form współpracy w ramach partnerstwa prywatno-publicznego.
4. Poszerzenie współpracy z NGO poprzez organizację konferencji oraz warsztaty doskonalące współpracę z nimi .
5. Doskonalenie jakości obsługi klienta poprzez szkolenia z obsługi i wiedzy dotyczącej prawa administracyjnego oraz wdrożenie narzędzia do cyklicznego monitorowania jakości obsługi 
 Celem dodatkowym projektu jest doskonalenie wiedzy z obsługi komputera i jez. ang.
 
Projekt składa się z działań szkoleniowych i doradczych. Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną dwie konferencje
Ogółem zostanie przeszkolonych 50 pracowników Urzędu.
Działania szkoleniowe składają się z 5 bloków szkoleniowych
 
I. Szkolenia z zarządzania strategicznego
-Zarządzanie strategiczne
-Zarządzanie zespołem zadaniowym
-Zarządzanie budżetem
-Komunikowanie misji i celów strategicznych
 
II. Szkolenia dotyczące wzmocnienia komunikacja społecznej
 Komunikacja społeczna
Marketing terytorialny –zaangażowanie wszystkich podmiotów społecznych w ideę rozwoju miasta
 
III. Szkolenia dla zwiększenia dostępności UM dla przedsiębiorców Współpracy z NGO
Warsztaty z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z modelem procedury wdrożenia 
Współpraca NGO-JST
 
IV.Szkolenia: Doskonalenie obsługi i wiedzy z KPA
Profesjonalna obsługa klienta
Trudny klient
Budowanie wizerunku urzędnika
Prawo administracyjne I
Prawo Administracyjne II
Rozwiązywania konfliktów
 
V Szkolenia komputerowe
MS Word
MS Exel
MS Power Point
Oraz kursy języka angielskiego
Działania doradcze to:
Weryfikacja wskaźników do monitorowania strategii
Aktualizacja strategii
Wdrożenie platformy do ewaluacji i monitorowania strategii
 Opracowanie narzędzia do badania satysfakcji klienta oraz przeprowadzenie badania satysfakcji.

Konferencje:
  1. „Dobra praktyki współpracy z NGO” składająca się z wykładów i dyskusji panelowych.
  2.  „Dwustronne korzyści modelu współpracy w ramach PPP” dla min 70 przedsiębiorców z wykładami prowadzonymi przez specjalistów w zakresie PPP